EzoTaro Számmisztika®
* * * * *

KÖSZÖNTÖM AZ EZOTARO SZÁMMISZTIKA® CÉGES OLDALÁN!

Az EzoTaro számmisztika® kiválóan alkalmazható cégelemzéseknél. Elemzési területek: 1. Milyen feladat ellátására alkalmas a cég, milyen rejtett szellemi erők hatása alatt áll, mik az erősségei, és a gyengeségei? 2. Új munkatársak alkalmasságának elemzése, illetve az új munkatárs életfeladata és a cég feladata segítik, vagy netán gátolják egymást? 3. Új projectek indításakor milyen lehetséges buktatókkal, nehézségekkel kell számolni, és mi a javasolt haladási irány?
Ezeken kívül bármilyen kérdésre választ ad az EzoTaro számmisztika®, ami a céggel, működésével és a munkatársakkal kapcsolatban felmerül.

Az új, modern társadalomban, ahol nem a pénzt szolgáljuk, hanem a pénz szolgál minket, sokkal nagyobb szerep jut az emberek kreativitásának. A munkahelyek valódi közösségek színterei, ahol nem egymás eltarolása, kihasználása, hanem egymás támogatása, segítése az eszköz ahhoz, hogy fejlődési céljainkat folyamatosan elérjük. Egy olyan jóléti társadalom felépítésére nyílt lehetőségünk, ahol nem egyes emberek kiváltsága a jólét és a jóllét, hanem mindenkié! Ez csakis úgy érhető el, ha a munkahelyeken a tulajdonosok és a vezetők nem a megfélemlítés eszközével élnek, hanem a támogatás, együttműködés, együttérzés elvét alkalmazzák. (Erre már külföldön és belföldön egyaránt van példa.) Ahol nem az alá-fölérendeltség az uralkodó, hanem az egymás mellettiség, a hatalom és a felelősség nem egy vagy néhány ember kezében összpontosul, hanem mindenki kiveszi belőle a részét.
A hatalom szolgálat. A közösség szolgálata. A hatalom a közösségé, a felelősség is minden emberé, aki e közösség tagja, és a közösség minden egyes tagja szolgálja a közösséget. Egy ilyen létforma felépítésére készültünk eddig, ki-ki a maga életében tanulta/tanulja a felelősségvállalást a döntéseiért, az életéért - az egymásra mutogatás helyett.

Életünk nem magányos, hanem közös vállalkozás, összhangban a Természettel, az Univerzummal, a Végtelen Intelligenciával, Istennel (ki hogy nevezi), a magasabb szintű érzelmekkel: tisztelet, becsület, megbecsülés, egyenesség, együttműködés, együttérzés, elfogadás, stb. Az EzoTaro számmisztikával® végzett elemzések ezt az EGÉSZséges harmóniát segítik elő.

Példáinkban egy cég elemzése és egy új project indítása szerepel.

CÉGELEMZÉS

A cég 2001-ben alakult, az elemzésben leírtak a lehetőségeket tükrözik, amelyekből azonban sok minden nem valósult meg. 1 évvel később a cég hanyatlásnak indult, ami a mai napig is tart.

Az első nyolc év áttekintése

Az első a kezdés éve. A lendület, a kiáradó tüzes energia, a tetterő, az elindulás jellemzi.
A második évben a kiáradó yang energia mellett megjelenik a lágyabb, yin energia, intuíció, megsejtések, megérzések formájában. Az együttműködésre, egymás támogatására kerül a hangsúly.
A harmadik év jellemzője a kreativitás. Az első két évben egy vállalatnak, vagy bármilyen társulásnak nincs még saját arculata, mert a mások által bevált módszereket veszik át. A harmadik évben azonban már van annyi tapasztalata a cégvezetésnek, hogy előtérbe kerülhetnek a saját elképzelések. Ilyenkor kezdenek körvonalazódni a vállalkozás jellemzői.
A negyedik évben az előző évek tapasztalatai és az azokból kinőtt ötletek megvalósulásra kerülnek. Az egész cég egyfajta stabilitásra tesz szert.
Az ötödik évben a vállalkozás stabilan és jól működik, megtapasztalja, hogy az új trendeket hogyan tudja beépíteni saját működésébe. Ezáltal válik lehetővé, hogy a vezetők elsajátítsák azt a gondolkodásmódot, amely elég rugalmas ahhoz, hogy tudja, a felmerülő újdonságokból mire van szüksége, és azokat hogyan alkalmazhatja cégében.
A hatodik évben az emberi „tőkére” kerül a hangsúly. Az együtt dolgozókat addigra szoros kötelék fűzi össze. A hangulat családias, barátságok alakulnak ki, mert a közös ügyért: a fennmaradásért, sikerért való küzdelem összekovácsolja a különálló embereket.
A hetedik
évben a vezetőknek tudni kell rátekinteni úgy a vállalkozásukra, hogy az anyagi értékeken túl, sikerült-e létrehozniuk maradandó lelki-szellemi értékeket. Min pl.: a barátságok valódi érzelmeken, segítőkészségen, egymás iránti jóakaraton alapulnak, vagy csak a közös evés-ivásra szorítkoznak. A cég

dolgozóit a közös szellemiség, vagyis a közös cél tartja-e össze vagy ez csak látszat, mert az összetartást a megfélemlítés helyettesíti.
A nyolcadik
év a bőség, az aratás éve. A vállalkozás jó működésének az a jele, hogy az elvetett ötletmagok a megvalósítás útján haladva beérnek és minden szinten bőséget hoznak: anyagi, emberi és szellemi értékekben is bővelkedik a vállalat, amelyből mindenki egyaránt részesedik kivétel nélkül, az igazgatótól kezdve a vezetőtársakon át a legutolsó alkalmazottig bezárólag.

A 9. év

A manipuláció és a megfélemlítés bármilyen közösséget szétzilál, és ellehetetlenít. A kilencedik évben a vállalat stabilitását szociális jellege biztosítja: egymást támogató és segítő kollégák, közös célért dolgozva, tudásuk legjavát adják. Minden, hosszú távon jól működő vállalat sikerének ez a titka. Ha a cégvezetés ezt még nem érte el, akkor tekintse feladatának, fennmaradása érdekében.
Ehhez eszközként felhasználhatja a minden emberben meglévő idealizmust. Ezekre az ideálokra azért van szükségünk, hogy mindig a jobbításon munkálkodjunk, magasabb rendű, az egyes embereken túlmutató célokért, a közjóért dolgozzunk. Azonban, ha az idealizmust túlzásba visszük, és megvalósíthatatlan célokat tűzünk ki, elkerülhetetlen lesz a bukás.
Emberi vonatkozásban, a túlzott ideálok a túlzásba vitt elvárásokban testesülnek meg, amelyek ha kifelé irányulnak, akkor kapcsolatainkat teszik tönkre, ha befelé, önmagunk felé, akkor pedig önértékelésünket teszik lehetetlenné. A 10-es az evolúció száma, amely a kilences megvalósítható ideáljain indul útjára.
A vezetés másik eszköze lehet az a látásmód, mellyel képes a saját érdekein felülemelkedni, és a dolgokat, eseményeket, emberi problémákat egységben látni. Ezt hívjuk bölcsességnek. Éppen az éntelenségen alapul ennek a frekvenciatartománynak a szociális érzékenysége. Ez teszi lehetővé, hogy a munka senkinek ne kényszer és szükséges rossz legyen, hanem magas fokú hivatástudat. Ez minden embernek sajátja abban a pillanatban, amikor munkájában önmagát, saját kreativitását éli meg.
A vezető segítségére lehet a 9-es rezgés, melynek az a jellemzője, hogy éntelensége folytán képes egyfajta mindent átfogó, feltétel nélküli szeretetre. Ez az alapja önzetlen segítőkészségének, mellyel saját érdekei fölé emelkedve a közösség érdekében, a közjóért cselekszik.
(Batta Éva számmisztikus és LélekRestaurátor )

További oldalak az EzoTaro számmisztikáról®

Ön jelenleg itt van

Van valamilyen elképzelésünk arról, hogy milyenek szeretnénk lenni, ezért aztán nem látjuk azt, amilyenek valójában vagyunk.” (Sophie)

ÚJ PROJECT INDÍTÁSA
(a példában egy újság elindítása szerepel - a project azóta is sikeres, sőt egyre inkább az)

Először az újság születési dátumát nézzük meg: 2011. 09.01.
Rögtön látható a sok 1-es, ami az újat, a kezdetet jelöli. A 11-es ezen kívül a gyorsaság, a forradalmiság analógiája is, míg a 2-es a kapcsolatok, az intuíció, az együttműködés minőségét adja, de a kétségét is. A 9-es a számok királynője. Nem csak azért, mert a legszebb értelemben vett éntelenséget (egótlanságot) szimbolizálja, hanem azért is, mert pl. a 9-es 9-el való szorzatának eredményeként kapott szám egyjegyűre redukált összege mindig 9-es. (3x9=27/2+7=9; 9x7=63/6+3=9, stb.) A 9-es ezenkívül jelöli a közjóért való cselekvést, amire éppen az éntelenség folytán vagyunk képesek, amikor saját érdekeink elé helyezzük a közösség érdekeit. Ebben az a legszebb, hogy a közösségben mi is benne vagyunk, vagyis, ami a közösségnek jó, az jó az egyénnek is. (Itt persze nem a szép kövérre hizlalt, önző egó-érdekekről van szó!) A 9-es bukatója lehet a túlzott idealizmus.

Összegezve tehát: a Magazin eszmeisége egy újfajta szabadság és tudatosság felé mutat, egy olyan haladó vonallal, amely tekintetbe veszi a cizellált, kikristályosodott hagyományok közül azokat, amelyek a fejlődés irányába hatnak. Egy olyan irányvonalnak kell kialakulnia, amely úgy segíti a változást, hogy az ember visszanyerje emlékezetét arra vonatkozóan, hogy nem emberként tapasztaló lélek, hanem lélekként

tapasztaló ember. Más szavakkal: nem a spiritualitást kell megtapasztalnia, mint ember, hanem az emberlétet kell megélnie, mint lélek.

Az 5-ös, mint a számsor közepe, átvitt értelemben is a középpont, ég és föld között az átjáró, vagyis lapunknak nem szabad letérnie a szélsőségek felé, hanem fel kell vállalnia az „Arany Középutat”, és közvetítenie kell a spirituális és a földi-anyagi értékeket egyaránt. Eszmeiségéhez hozzátartozik a teremtés, a struktúra és szervezettség, amelyet azonban a teljes szabadságnak kell áthatnia.
Természetesen a közjóért cselekedve, amihez szükség van egy kis egészséges idealizmusra, de csak annyira, amennyi meg is valósítható, különben a magazin „elszáll”, azaz elveszti kapcsolatát az olvasókkal.
Mindezt ötletekkel, újdonságokkal, meglepő találékonysággal és kezdeményező készséggel végrehajtva.

Az esetlegesen felmerülő nehézségeket nem szabad, hogy kétségbeesés kísérje, mert nagy szerepet kapnak a belső sugallatok, az intuíció, ami minden nehézségen átsegíti a lapot, illetve szerkesztőit.

Most nézzük, mit mutat kifelé a Magazin, milyen szerepet kell felvállalnia?
A forradalmár szerepét kell felvállalnia, amely a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszavának egyesüléséből fogan. A lapnak a következő cikkeket kell tartalmaznia: ötleteket, tanácsadást, ami a kreativitást, kommunikációt, intelligenciát és az áradó szeretetet szolgálja. Foglalkoznia kell elemzésekkel, kapcsolati problémákkal, spiritualitással, és a spirituális ébredést, tudatosodást elősegítő témakörökkel.

A bőség elvét kell képviselnie, amely tartalmában, mondanivalójában lelhető fel. Állást foglal a maradandó értékek mellett, a múlandóakat is a megfelelő helyre téve, és cikkeiben spirituális erőt sugallva. Segítenie kell az olvasókat a teremtés, a megvalósítás útján haladni, a racionalitást nem elhanyagolva és bizonyos fajta struktúrát követve. Értékteremtő és értékközvetítői feladatai vannak, valamint fel kell vállalnia az új, emberközpontú, elnyomástól és függőségektől mentes eszmék „tanítását”, a tanítás iránti mélységes alázattal, kizárólag az olvasókat és az emberek szélesebb értelmében vett közösségét szolgálva.

Következzék a belső dinamika, ami megfelelő energiát biztosít a Magazint ÉLETre hívó embereknek.
Belső energiája erőteljesen kiáradó, tüzes yang-típusú energia, amely ezeket a tulajdonságait a közösség érdekében kell használja. El kell érnie és meg kell őriznie a belső szabadságát, mert csak így tudja sorsfeladatát beteljesíteni, ami nem más, mint a spirituális értelemben vett szabadság, amely belülről indul és kifelé teremt. Jelen van egy erőteljes vezetői felelősségvállalás, amely azt jelenti, hogy teljes felelősséget vállal azért a befolyásért, amellyel tudattalanul és tudatosan hat az olvasóira, és ezzel az egész emberi közösségre. Olyan ideát teremt és fogad el, amely a fejlődés útját követi, megvalósítható és átfogó emberszeretet táplálja.
Mindezt egy erőteljes, kiáradó Krisztusi Szeretetenergia, intelligencia, sokrétűség és kreativitás hatja át.

(Batta Éva számmisztikus és LélekRestaurátor

A számok mennyiségével nincs gondunk, a minőségét kell újra felfedeznünk életünkben, hogy hasznunkra legyen. Ebben van segítségünkre az EzoTaro számmisztika® alapján készült sorselemzés.
Életünk nem magányos, hanem közös vállalkozás, összhangban a Természettel, az Univerzummal, a Végtelen Intelligenciával, Istennel (ki hogy nevezi), a magasabb szintű érzelmekkel: tisztelet, becsület, megbecsülés, egyenesség, együttműködés, együttérzés, elfogadás, stb. Az EzoTaro számmisztikával® végzett elemzések ezt az EGÉSZséges harmóniát segítik elő. Sorselemzés, számmisztikus, Lélekrestaurátor, cég, cégelemzés, hatalom, közösség, cég, sorselemzés, számmisztikus, cégelemzés, Lélekrestaurátor, sorselemzés, számmisztikus, Lélekrestaurátor, cégelemzés, hatalom, közösség, sorselemzés